Prehlásenie o spracovaní osobných údajov.

OCHRANA VAŠEHO SÚKROMIA JE PRE NÁS JEDNOZNAČNE PRIORITOU.

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov považujeme za významnú záležitosť a venujeme jej zvláštnu pozornosť. Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými v Slovenskej republike a s Nariadením Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR). Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade s pravidlami správania, ktoré sa vzťahujú na celú spoločnosť KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Spoločnosť KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., so sídlom F. A. Gerstnera 21/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 55 996 (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Rozsah spracovania osobných údajov

Spoločnosť KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromia a prostredníctvom týchto stránok nezhromažďuje ani nespracováva osobné údaje s výnimkou informácií získaných v súvislosti s uzavrením zmluvného či iného právneho vztahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými predpismi či k plneniu zákonných poviností správcu, alebo na základe Vami vyplnených formulárov nachádzajúcich sa na webových stránkach spoločnosti. Tieto stránky môžu tiež obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a na ktoré sa toto vyhlásenie o spracovaní osobných údajov nevzťahuje. Spoločnosť Koh-i-noor Hardtmuth a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za internetové stránky tretích strán.

Zdroje osobných údajov

  • priamo od subjektov údajov (e-maily, telefón, vizitky, webové stránky, kontaktný formulár, sociálne siete a pod.)
  • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

  • Idenitfikačné a adresné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, IČ, DIČ apod.)
  • údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, telefón, fax, e-mail a pod.)
  • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
  • ďalšie informácie na plnenie zmluvy
  • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany dotknutej osoby (napr. použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení, spracovánie fotografií apod.)

Použitie osobných údajov

Použitie osobných údajov je vždy v súlade s dôvodom ich zhromažďovania alebo z dôvodu iných právnych nárokov.

Uchovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, pre ktorý sme tieto údaje zhromaždili, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak. V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom a skartačnom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu a z príslušných právnych predpisov.

Vaše práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi

V súlade s nariadením GDPR máte právo odvolať svoj súhlas týkajúci sa nášho používania vašich osobných údajov. Máte tiež právo požadovať prístup k vašim údajom, ich úpravu v prípade, že nami uchovávané údaje sú nesprávne či nepresné, alebo zmenu či vymazanie Vašich osobných údajov. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe závažných a legitímnych dôvodov súvisiacich s Vašou špecifickou situáciou či s Vaším špecifickým postavením. V prípadoch, keď sme dostali Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, vrátane možnosti odmietnuť ich používanie na stanovený účel.

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré má v správe, a to proti náhodnej alebo zámernej manipulácii, strate, deštrukcii alebo proti prístupu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné postupy sa neustále zdokonaľujú v súlade s vývojom nových technológií.

Zmena "Prehlásenie o ochrane osobných údajov"

V prípade akýchkoľvek zmien "Prehlásenia o ochrane osobných údajov" budeme tieto zmeny aktualizovať na našich webových stránkach. Z tohto dôvodu je odporúčané pravidelne kontrolovať. Ak však zásadne zmeníme spôsob, akým osobné údaje spracovávame, oznámime Vám to vopred, alebo v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, Vás požiadame o súhlas ešte pred uvedením takýchto zmien do praxe.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo žiadostí ohľadom týchto pravidiel o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese:

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
F.A.Gerstnera 21/3
370 01 České Budějovice
IČ: 260 55 996
Email: sales@koh-i-noor.cz

Tieto kontaktné údaje môžete využiť aj v prípade, že máte záujem o zobrazenie, opravenie, zablokovanie či vymazanie informácií, ktoré boli o Vás prostredníctvom týchto stránok nazhromaždené.